O mně

        

Jsem absolventem Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava, faktulty Hornicko-geologické. Magisterský studijní program jsem ukončil v roce 2006, na institutu environmentálních inženýrství. V akademickém roce 2006/2007 jsem by interním doktorandem na tomtéž institutu.

Od 1.8.2007 jsem nastoupil jako referent střediska inženýrské činnosti a programového financování do společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Zde jsem se podílel na projektové přípravě mnoha silničních a inženýrských staveb. Praxi v projektovém řízení jsem získal také ve dceřinné společnosti ARPIK Ostrava, kde jsem v pozici projektového manažera koordinoval mimo jiné projektovou přípravu závodu GS Caltex v Karviné.

V roce 2012 jsem získal Autorizaci ke zpracování Dokumentace a Posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

V roce 2012 jsem také získal Osvědčení k výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Od 1.1.2015 jsem ve společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. zastával funkci vedoucího skupiny životního prostředí. Zaměstnanecký poměr ve společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava jsem ukončil ke dni 30.6.2016.

Na podzim roku 2016 jsem se stal odborně způsobilou osobou v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a získal tak plnou odbornou způsobilost v oblasti BOZP dle českého právního řádu.

Za 9 let odborné praxe jsem získal cenné zkušenosti, které rád využiji na Vámi řešených projektech.

 

Co Vám mohu nabídnout? Proč se rozhodnout pro mé služby?

- Pečlivě dbám na dodržování termínů a kvalitu odvedené práce

- Mám široký seznam referencí od soukromých investorů po nadnárodní společnosti

- Poskytuji komplexní služby pro všechny fáze projektové přípravy

- Mám zkušenosti s jednání s orgány státní správy na regionální i národní úrovni.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz