Hluková studie pro rodinný dům

Nutnost zpracování hlukové studie pro rodinný dům vychází z aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. Zde je v § 77 zmíněna povinnost investora stavby, která bude využívána k bydlení, prokázat, že není umístěna do území zasaženého zdrojem hluku. Zákon ovšem nedefinuje, jaké území je a jaké není „zasaženo zdrojem hluku“. V případě, že plánujete výstavbu rodinného domu v blízkosti silnice I., II. nebo III. třídy, popřípadě v blízkosti železniční trati (dráha, vlečka, apod.), doporučuji Vám nejdříve prověřit akustické charakteristiky dané parcely. Variantou dražší je provedení měření; variantou rychlejší a výrazně levnější je pak zpracování hlukové studie pro rodinný dům.

I samotný rodinný dům může být zdrojem hluku – nebereme v úvahu hluk sousedský. Ale jedná se např. o hluk z provozu vzduchotechniky, teleného čerpadla apod. Pro povolení stavby těchto zdrojů hluku vyžaduje orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice) prokázání splnění hygienických limitů u sousedních staveb. Stížnosti na obtěžování hlukem jsou častým jevem zejména u nové obytné zástavby, kdy je právě Krajská hygienická stanice odvolacím orgánem.

Hlukovou studii pro rodinný dům zpracovávám obvykle do 5-10 pracovních dnů, a to na podkladu projektové dokumentace pro Váš dům; termín zpracování závisí zejména na podrobnosti dodaných podkladů.

Hlukovou studii pro rodinný dům zpracovávám v programu HLUK+, který je průkazný, a poměrně přesný. Výsledky jsou prezentovány ve formě grafické i v tabulkové. Výsledky zpracované v tomto programu jsou poměrně dobře přijímány pracovníky hygienických stanic.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz