Hluková studie

Hluková studie (také studie hluku) je základním dokumentem, který je součástí projektových dokumentací – dokumentace pro území nebo stavební řízení. Hluková studie se zpracovává i ve fázi realizace záměrů, kdy je nutné vyhodnotit například noční práce. Může hodnotit různé druhy hluku – ze silniční dopravy, ze železniční dopravy, ze stacionárních zdrojů, ze stavební činnosti. Legislativa přesnou osnovu hlukové studie nestanovuje, ale jsem zkušeným pracovníkem, který těchto studií zpracoval víc než sto. Hluková studie bývá také součástí Oznámení EIA, nebo následně Dokumentace EIA, pokud je požadována. Může být doplněna měřením hluku, které jsem pro vás také schopen provést.

Význam hlukové studie vzrostl po novele zákona č, 258/2000 Sb., v platném znění, kdy je dle § 77 požadováno doložit (u staveb určených k bydlení), že nejsou umisťovány do území zatíženého zdrojem hluku.

Hluková studie zahrnuje rekognoskaci in situ („na místě“), následné vytvoření modelu a zpracování vstupních dat. Výsledkem je zpráva obsahující jak textovou, tak obrázkovou část. V obrázkové části jsou zejména zobrazeny izofony, které predikují šíření hlukových vln v hodnoceném prostoru.

Hluková studie se podle potřeby zaměřuje na vnitřní chráněný prostor staveb, tak na venkovní chráněný prostor resp. venkovní chráněný prostor staveb.

Model tvořím zejména ve výpočtovém programu HLUK+, který má implementovánu metodiku vyžadovanou orgány ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice), kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Hluková studie je ideálním prostředkem pro prokázání splnění hygienických limitů u záměrů, jejichž akustický výkon nepůsobí překračování hygienických limitů, nebo pro uvažované změny akustických výkonů již provozovaných zdrojů. Hluková studie pro záměry silnic či železnic umožňuje prokázat splnění hygienických limitů s korekcí pro starou hlukovou zátěž, což je významným parametrem u dlouhodobě provozovaných tras. Hluková studie může být doplněna měřením v jednom nebo více referenčních bodech; i toto měření zajišťuji.

Zpracování hlukové studie

Zpracování hlukové studie je nedílnou součástí projektové přípravy jak ve fázi dokumentace pro územní řízení, tak dokumentace pro stavební povolení resp. dokumentace pro realizaci stavby. Podrobnost zpracování hlukové studie závisí na řešeném stupni projektu. Zpracování pro dokumentaci pro územní řízení hodnotí zejména širší vztahy v území, ve fázi dokumentace pro stavební povolení jsou řešeny zejména technické aspekty provozu, a v rámci realizace pak konkrétní detaily (zpracování hlukové studie pro noční práce, zpracování studie pro konkrétní technické zařazení).

Zpracování hlukové studie začíná studiem projektu, na které navazuje návštěva zpracovatele v terénu, a až pak je součástí zpracování hlukové studie vytvoření modelu území, do kterého jsou postupně vloženy všechny rozhodující parametry. Návštěva místa stavby je pro zpracování hlukové studie nezbytná, a zejména v intravilánech sídel je velmi potřebná, protože vývoj funkčního využití prostor v nemovitostech v zastavěném území je úměrný velikosti sídla.

Zpracování hlukové studie zahrnuje také diskusi výsledků se zadavatelem, a pokud je smluvně ujednáno i diskusi s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Podrobnost zpracování hlukové studie závisí mimo jiné na podkladech pro modelaci. Pro zpracování hlukové studie používám ortofotomapy a katastrální mapy získané na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním. Podrobnost zpracování hlukové studie je proto v kombinaci s použitým modelem a dlouhodobou praxí na velmi vysoké úrovni.

Mám mnohaleté zkušenosti se zpracováním hlukové studie, a to jak pro záměry liniové (silnice, železnice), tak pro výrobní objekty, sklady, haly, parkoviště a parkovací objekty, technologické linky, rodinné domy, apod.

    

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz