slide

slider slider slider slider slider slider

Služby v životním prostředí - hluková studie, EIA a další

Problematice technické ochrany a tvorby životního prostředí se věnuji dlouhodobě a komplexně. Nabízím služby pro všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru. Za dobu svě odborné praxe jsem se podílel na realizaci průzkumů a studií pro desítky záměrů, ať už jako zaměstnanec, nebo jako OSVČ.

Na rozsáhlejších záměrech spolupracuji s týmem odborníků z Olomoucké univerzity, a také se zkušenými profesionály z Ostravska a okolí.

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí

V problematice EIA - posuzování vlivů na životní prostředí se pohybuji již více než 10 let. Od roku 2012 jsem držitelem autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí. Za dobu své odborné praxe jsem zpracoval na 50 Oznámení nebo Dokumentací EIA, zejména pro liniové stavby (silnice, mosty), ale také pro průmyslové objekty, lomy, nebo technologické celky. Pro orgány státní správy (Ministerstvo životního prostředí, Krajské úřady) jsem zpracoval několik Posudků EIA zejména pro výrobní záměry.

Hlukové studie, měření hluku

Problematika hluku je akcentována ve všech fázích projektové přípravy od územního řízení přes stavební povolení po realizaci díla. Hlukové studie zpracovávám v programu HLUK+. V uplynulých 5 letech jsem zpracoval na 70 hlukových studií nebo akustických posouzení jak pro silnice a železnice, tak pro technologické záměry. V souvislosti s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví je nově problematika hluku spojena s výstavbou rodinných domů. V roce 2016 jsem zpracoval 11 akustických posouzení (některý doplněna o měření hluku) pro projekt výstavby rodinných domů.

Pedologické průzkumy

V reakci na vývoj legislativy na úseku ochrany ZPF zpracovávám pedologické průzkumy jak pro liniová stavby, tak pro stavby průmyslové nebo pro rodinné domy. Ke zpracování využívám osvěčených nástrojů společnosti Eijkelkamp.

ZPF

Výpočet poplatků za vynětí ze ZPF je součástí projektové přípravy pro drtivou většinu záměrů. V uplynulých 5 letech jsem zpracoval na 20 výpočtů poplatků za vynětí půdy ze ZPF, včetně návrhu hospodárného využití ornice. Tyto projekty jsem zpracoval jak v kraji Moravskoslezském, tak ve Zlínském a na Vysočině.

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

+420 739 064 455
info@aleshanslik.cz